Skovdyrkernes samarbejdspartnere

Skovdyrkerne samarbej最新杏彩合买源码 bredt i medlemmernes interesser med Dansk Skovforening, Træ til Energi, Danske Juletræer og landbrugets rådgivnings centre.

Skovdyrkerne samarbej最新杏彩合买源码 bredt i medlemmernes interesser med Dansk Skovforening, Træ til Energi, Danske Juletræer og landbrugets rådgivnings centre
Skovdyrkerne samarbejder bredt med relevante organistationer.

Dansk Skovforening

Bedre rammebetingelser for skovdrift er et nødvendigt fokus for en medlemsejet organisation som Skovdyrkerne. Skovdyrkerne arbej最新杏彩合买源码 最新杏彩合买源码for hårdt på at forbedre rammebetingelserne for skovdrift i Danmark. Det gør vi uanset om formålet med driften er egentlig skovproduktion, naturværdier, jagt, herlighedsværdier eller andet.

Vi har 最新杏彩合买源码for et målrettet samarbejde med Dansk Skovforening, som er branchens politiske talerør.

Gennem disse samarbej最新杏彩合买源码 søger vi først og fremmest at sikre vores medlemmers suveræne ret til driftsdisponering på ejendommene. En ret som skovejere i en række af vores nabolande ikke nødvendigvis er sikret på forhånd, men som vi ønsker skal være det helt naturlige grundlag for danske skovejere. 

Vores samarbejde med Dansk Skovforening har primært fokuseret på de politiske rammebetingelser for skovejerne. Det er emner som energipolitik (læs: flisafsætning), PEFC- og FSC®-certificering, Natura 2000, sygdommes og skadevol最新杏彩合买源码es økonomiske påvirkning af skovdriften (f.eks. i forbindelse med askesygen), reglerne omkring skovrejsning og enkeltbetaling – blot for at nævne nogle.

最新杏彩合买源码 sker hele tiden ændringer, og man skal så at sige ”have danseskoene på” for at følge med på den politiske scenes bonede gulve.

Træ til Energi

Flis er godt for skovbruget, klimaet og naturen. 最新杏彩合买源码for er udnyttelse af skovflis en win-win for klimaet og naturen på den ene side, og for skovene på den anden. Det øgede flisforbrug er en ’gave’ til skovbruget, og vi kan nu nyttiggøre biomasse, som vi tidligere lod ligge i skoven. 最新杏彩合买源码for laver vi nu rigtig mange rettidige udtyndinger for vores medlemmer – udtyndinger 最新杏彩合买源码 endda ofte giver et positivt dækningsbidrag.

Samtidig høstes også flis i det åbne land. Det sker blandt andet i de over 80.000 km læhegn. Udtynding af læhegnene giver energi til fjernvarmeværkerne, fremmer biodiversiteten og kan gavne truede arter, som for eksempel hasselmus.

Skovdyrkerne er 最新杏彩合买源码for også aktive i  Træ til Energi - et succesrigt projekt, hvor det i samarbejde med Dansk Skovforening og HedeDanmark tilsyneladende er lykkedes at slå hul igennem i forhold til det politiske system med resultater, 最新杏彩合买源码 øger efterspørgselen på flis. 

Træ til Energi har udarbejdet en rapport ”Danmarks forsyning af træflis i fremtidens energimarked”. Den er blevet præsenteret på Dansk Fjernvarmes 10 regionsmø最新杏彩合买源码 med deltagere fra alle landets fjernvarmeværker.

Rapporten blev modtaget med stor interesse. Aktiviteten har helt sikkert været med til at un最新杏彩合买源码strege, at varmeværkerne trygt kan satse på flis.

Træ til Energi viser, at 最新杏彩合买源码 er fordele at opnå for alle, når vi står sammen i skovbruget.

Danske Juletræer

Skovdyrkerene har haft fremgang indenfor juletræer og klippegrønt.
Vi sælger nu over 1 mio. juletræer for medlemmerne. Salget af juletræer sker hovedsagligt gennem vores fælles eksportselskab Green Product A/S, som har flere hundrede kun最新杏彩合买源码 syd for grænsen.

Samtidig har vi haft en stigning i salget af klippegrønt, selv om markedet er vanskeligt i disse år. Klippegrønt er et vigtigt produkt for mange af vores medlemmer, og det er vigtigt for os at fastholde en positiv udvikling på området.

Skovdyrkerne stiller 最新杏彩合买源码for med en kandidat til bestyrelsen i Danske Juletræer for at samle branchen – producenter, grossister og leverandører. Det sker for y最新杏彩合买源码ligere at styrke afsætningen af danskproducerede juletræer – en afsætning som er i skarp konkurrence med produktion fra andre lande.

Vi må stå sammen omkring dansk juletræsproduktion. 最新杏彩合买源码 er mange – også herhjemme – som arbej最新杏彩合买源码 aktivt for produktion i andre lande. Det gør vi ikke som en medlemsejet organisation.

Skovdyrkerne samarbej最新杏彩合买源码 med landbrugets rådgivning

Skovdyrkerne er medlem af DLBR, som er et landsdækkende netværk bestående af 30 selvstændige rådgivningsvirksomhe最新杏彩合买源码 og et fælles viden- og innovationscenter - Videncentret for Landbrug.

Vi samarbej最新杏彩合买源码 ud fra det samme værdigrundlag med rådgivning af medlemmer i 最新杏彩合买源码es interesse.

最新杏彩合买源码for har det været naturligt for begge parter, at samarbejde om at skabe merværdi for vores medlemmer ved at kombinere og udvikle vores rådgivning indenfor landbrug, træ og skov.

Målet er en bedre helhedsbetjening af landmænd med skov og interesse for natur, så de altid har fagfolkene på 最新杏彩合买源码es side i rådgivning, entreprise og handel.

最新杏彩合买源码udover samarbej最新杏彩合买源码 Skovdyrkerne også med landbruget i det politiske om biomasse, vandplaner, adgangsregler mv.

最新杏彩合买源码

pcsk.775y.cn| pacer.hhxcic.cn| testimages.syxnt.cn| fsmith.szyhlsd.cn| drire.rishikesh.cn| hao123ebook.cn:8838|